Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Zgodnie z art. 4.7 i art. 24 Rozporządzenia UE 2016/679 („RODO”) Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe gromadzone poprzez niniejszą stronę jest spółka Roca Polska Sp. z o.o., ul. Wyczółkowskiego 20 44-109 Gliwice, Polska.

Laufen z przyjemnością wita użytkowników na swojej stronie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami użytkowania przed przystąpieniem do korzystania ze strony internetowej.

Niniejsza nota prawna zawiera warunki dotyczące dostępu do strony internetowej www.laufen.com, korzystania z niej, a także obowiązki wynikające z takiego użytkowania.

Wszelkie prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące wszelkich tekstów, obrazów, nazw handlowych, znaków logo, grafiki, dźwięków, animacji oraz wideo, a także układu takich elementów są zastrzeżone przez Laufen Bathrooms AG.

Zwracamy uwagę, że obrazy, znaki logo i katalogi produktowe znajdujące się na tej stronie internetowej mogą podlegać prawom autorskim osób trzecich.

Pobieranie lub drukowanie informacji zawartych na tej stronie internetowej jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych. Kopiowanie, przekazywanie, zmienianie, umieszczanie hiperłączy lub wykorzystywanie strony internetowej do celów handlowych bez uprzedniej pisemnej zgody Laufen Bathrooms AG jest zabronione.

Użytkownik zgadza się wykorzystywać treść tej strony internetowej w sposób ostrożny, właściwy i zgodny z prawem, zgadza się nie dopuszczać do manipulacji ani ignorowania praw autorskich oraz do powstrzymania się przed użytkowaniem treści i informacji uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej w celach komercyjnych.
 

KOMPLETNOŚĆ I POPRAWNOŚĆ INFORMACJI

Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić aktualność strony internetowej i przekazywać za jej pośrednictwem możliwie jak najbardziej poprawne i kompletne informacje. Nie bierzemy jednak odpowiedzialności za poprawność, kompletność lub przydatność informacji do jakiegokolwiek celu.

Uwaga: niektóre informacje zawarte na naszej stronie internetowej mogą dotyczyć produktów, programów lub usług, które nie są dostępne w niektórych krajach. Informacji na temat produktów i usług dostępnych w kraju użytkownika udzielają lokalne oddziały lub partnerzy handlowi firmy Laufen.
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Nie bierzemy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, koszty, straty lub roszczenia, które mogą wynikać z uzyskania dostępu do strony internetowej lub korzystania z niej.

Ponadto Laufen Bathrooms AG nie bierze odpowiedzialności za straty związane z wirusami, które mogą zainfekować system komputerowy użytkownika po użyciu, uruchomieniu lub pobraniu jakiejkolwiek treści z tej strony internetowej. Pobieranie treści ze strony internetowej odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.

Laufen Bathrooms AG nie bierze odpowiedzialności za aktualność, bezawaryjność i ciągłość dostępu do strony internetowej. Zastrzegamy sobie każdorazowo prawo do zmiany strony internetowej lub do tymczasowego zablokowania i/lub usunięcia treści w dowolny sposób bez uprzedzenia, a także nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje takich zmian.
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

GROMADZENIE INFORMACJI

Laufen Bathrooms AG gromadzi wyłącznie dane osobowe podawane dobrowolnie przez użytkowników. Do takich informacji mogą należeć m.in. imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, adres e-mail oraz numer telefonu i są przetwarzane wyłącznie w zakresie, w jakim użytkownik wyrazi na to zgodę:

  1.  - świadczenie usług - By uzyskać dostęp do pewnych usług oferowanych przez niniejszą stronę, takich jak kontakt z Laufen czy newsletter, odwiedzający zostanie poproszony o rejestrację na stronie i tym samym utworzenie osobistego konta. W trakcie rejestracji na stronie odwiedzający zostanie poproszony o dobrowolne podanie pewnych danych osobowych w formularzu kontaktowym newslettera z uwzględnieniem takich danych jak imię, nazwisko, firma, adres, adres e-mail, numer telefonu komórkowego i/lub stacjonarnego, Przekazywane dobrowolnie dane osobowe służą utworzeniu konta użytkownika oraz są wykorzystywane w innych bezwzględnie koniecznych celach, by świadczyć zamówione usługi oraz poprawnie nimi zarządzać, a także by udzielać odpowiedzi na pytania doraźnie zadawane przez użytkownika poprzez stronę internetową, pocztą elektroniczną lub przy użyciu innych dostępnych systemów komunikacji, a także lub w celach związanych z tego typu czynnościami.
  2.  - marketing - by wysyłać pocztą elektroniczną wiadomości zawierające nasz newsletter lub inne materiały informacyjne oraz w celach promocyjnych i/lub marketingowych.

Ponadto strona ta gromadzi standardowe dane logowania, takie jak adres IP użytkownika, typ przeglądarki i język, data i godzina dostępu oraz adresy stron odsyłających. Dane prztewarzane są w celach profilowania skorelowanych z badaniami rynku i analizą statystyczną. Kategoria ta obejmuje także czynności związane lub skorelowane z profilowaniem użytkowników w celu ustalenia ich gustów, preferencji, zwyczajów, potrzeb i wyborów, aby poprawić jakość usług świadczonych przez Grupę Roca.

W celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania stroną internetową oraz ułatwienia nawigacji możemy także korzystać z plików cookie.

Laufen Bathrooms AG dba o ochronę prywatności osób korzystających z naszej strony internetowej. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane z najwyższą starannością i z zachowaniem maksymalnej poufności. Nie będziemy przekazywać danych osobowych żadnym osobom trzecim, z wyjątkiem naszych spółek stowarzyszonych.
 

ZASADY PRZETWARZANIA

Dane gromadzone przy użyciu plików cookie mogą być przetwarzane przez pracowników i współpracowników spółki Roca Polska Sp. z o.o. lub spółki należące do Grupy Roca jako „osoby odpowiedzialne za przetwarzanie” (tj. osoby, które na podstawie bezpośredniego upoważnienia ze strony Administratora lub Podmiotu przetwarzającego mają prawo przetwarzać dane osobowe zgodnie z art. 4.10 i 4.29 RODO) i Podmioty przetwarzające.
 

CHARAKTER PRZEKAZYWANIA DANYCH

By uzyskać dostęp do pewnych usług oferowanych przez niniejszą stronę w przypadku formularza kontaktowego należy przekazać dane osobowe. Odmowa przekazania takich informacji uniemożliwi spółce Roca Polska Sp. z o.o. wykonanie zamówionej usługi.

Aby przystąpić do przetwarzania w celach marketingowych spółka Roca Polska Sp. z o.o. uzyskuje konkretną, osobną, wyraźnie wyrażoną, udokumentowaną, zapobiegawczą i dobrowolną zgodę. Odmowa wydania zgody na przetwarzanie w celach marketingowych nie niesie za sobą konsekwencji dotyczących wykonania umowy, współpracy lub innych relacji z użytkownikiem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wyrazić zgodę na dalsze przekazanie danych stronom trzecim, które będą zajmować się przetwarzaniem w celach marketingowych. Odmowa wydania zgody na przekazanie danych stronom trzecim, które będą zajmować się przetwarzaniem w celach marketingowych, skutkuje brakiem tego typu komunikacji oraz przetwarzaniem danych wyłącznie przez Spółkę, pod warunkiem że Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

W celu profilowania spółka Roca Polska Sp. z o.o. uzyskuje uprzednią konkretną zgodę Osoby, której dane dotyczą. W przypadku nieuzyskania zgody na profilowanie Spółka nie będzie w stanie kontynuować tego typu czynności. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych z wyłączeniem profilowania i/lub dalszego przekazywania danych stronom trzecim, które będą zajmować się profilowaniem. W przypadku odmowy wydania zgody na profilowanie i/lub przekazanie danych stronom trzecim, które będą zajmować się profilowaniem, Spółka nie będzie profilować ani przekazywać danych stronom trzecim i dane będą przetwarzane wyłącznie przez Spółkę, pod warunkiem że Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Dane będące przedmiotem profilowania nie będą ujawniane.
 

INFROMACJA OGÓLNA

W każdym przypadku, nawet gdy Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę upoważniającą Spółkę do realizacji wyżej wymienionych celów, zgoda taka może zostać w dowolnym momencie odwołana.
 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Wszystkie dane osobowe są gromadzone i rejestrowane w legalny i uczciwy sposób w celach opisanych powyżej. Dane są przetwarzane także przy użyciu systemów informatycznych i baz danych na warunkach zgodnych z określonymi celami, by zapewnić ich bezpieczeństwo i poufność.

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadą proporcjonalności w taki sposób, by umożliwić identyfikacją Osoby, której dane dotyczą, oraz do czasu zrealizowania celów przetwarzania.
 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 13.2.b i 13.2.d, art. 14.2.c i 14.2.e, art. 15, art. 18, art. 19 i art. 21 RODO Osoba, której dane dotyczą:

a) ma prawo żądać od Spółki dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

b) ma prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;

c) ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z procedurami i wskazówkami dostępnymi na oficjalnej stronie takiego organu www.puodo.gov.pl.

Korekta, usunięcie danych lub ograniczenie przetwarzania na wniosek Osoby, której dane dotyczą, zostanie zgłoszona przez Spółkę podmiotom, którym dane osobowe przekazano, chyba że jest to niemożliwe lub jest związane z nieuzasadnionymi wysiłkiem. Na życzenie Osoby, której dane dotyczą, Spółka może przekazywać ich nazwy.

Wykonanie praw nie podlega żadnym ograniczeniom i jest darmowe. Aby skorzystać ze swoich praw, Osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z Administratorem danych, wysyłając zawiadomienie na wyżej podany adres lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@laufen.net.
 

PLIKI COOKIE

Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające informacje, które umożliwiają zidentyfikowanie powracających użytkowników wyłącznie przez czas ich wizyty na naszych stronach. Pliki cookie są przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika i nie powodują na nim żadnych uszkodzeń. Pliki cookie naszych stron internetowych nie zawierają żadnych danych osobowych użytkownika.

Pliki cookie pozwalają uniknąć wprowadzania danych więcej niż jeden raz, ułatwiają przesyłanie określonej treści oraz pomagają nam identyfikować te elementy naszego serwisu internetowego, które cieszą się szczególną popularnością. Między innymi dzięki temu możemy dostosowywać nasze strony dokładnie do wymagań użytkownika.

Użytkownik może według własnego uznania wyłączyć korzystanie z plików cookie w dowolnej chwili poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Informacje o tym, jak zmienić te ustawienia, można znaleźć w Pomocy przeglądarki.
 

APLIKACJE SPOŁECZNOŚCIOWE

Wszelkie dane osobowe lub inne dane publikowane w aplikacji społecznościowej mogą być odczytywane, gromadzone i wykorzystywane przez innych użytkowników takiej aplikacji, nad czym mamy niewielką kontrolę lub nie mamy jej wcale. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie, niewłaściwe wykorzystywanie, sprzeniewierzenie jakichkolwiek danych osobowych lub innych informacji użytkownika podanych w aplikacji społecznościowej przez innego użytkownika.
 

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Ta strona może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych i może być otwierana przez linki z innych stron internetowych, na co firma Laufen Bathrooms AG nie ma żadnego wpływu. Laufen Bathrooms AG nie bierze odpowiedzialności za dostępność lub za treść innych stron internetowych ani za jakiekolwiek szkody lub konsekwencje, które mogą wynikać z użytkowania takich treści lub dostępu do takich stron. Wszelkie linki do innych stron internetowych są przeznaczone wyłącznie dla podniesienia przydatności strony dla użytkownika.
 

WYKORZYSTANIE NARZĘDZI DO MONITOROWANIA

Korzystamy z oprogramowania monitorującego, by określać liczbę odwiedzających nas użytkowników i częstotliwość ich odwiedzin. Nie wykorzystujemy tego oprogramowania do gromadzenia indywidualnych danych osobowych lub pojedynczych adresów IP. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w postaci anonimowej i zbiorczej do celów statystycznych oraz do rozwijania strony.
 

ZMIANY WARUNKÓW

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub poprawy warunków w dowolnym momencie. Użytkownicy tej strony są zobowiązani wszelkimi takimi zmianami i dlatego powinni okresowo odwiedzać tę stronę, by zapoznać się z aktualnie obowiązującymi warunkami.
 

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

Ta strona internetowa podlega prawu Szwajcarii. Właściwość miejscowa sądów i egzekucji znajduje się w naszej siedzibie, tzn. w Laufen (Basellandschaft, Szwajcaria).